Algemene voorwaarden

nodig in elke onderneming...

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van kunstwerken door Joost Leppens. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Overeenkomst:

Als de Koper een kunstwerk van Joost Leppens koopt , geldt dit als een aanvaarding door de Koper van de algemene voorwaarden. Elke betwisting wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting behoort tot de bevoegdheden van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.

 

Garanties:

Joost Leppens stelt zich garant voor schade aan zijn produkten omwille van een produktiefout . Ik ben echter niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. De koper erkent dat Joost Leppens de correcte inlichtingen over de kwaliteit en de gebruikte materialen van de gekochte werken heeft gegeven.

Levering:

De vermelde leveringstermijnen zijn zeker niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Klachten:

Klachten over verkeerd geleverde producten dienen binnen de 7 dagen na levering aan Joost Leppens schriftelijk te worden gemeld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Joost Leppens tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf bekend gemaakte vertegenwoordiger. Ook klachten over eventuele produktiefouten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 7 dagen na aankoop. We zullen steeds ons best doen samen een oplossing te vinden !

Retourneren:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Echter de kosten voor retour van u thuis naar mijn adres zijn voor uw eigen rekening. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product, in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, wordt teruggestuurd met Bpost “Track and Trace” op kosten van de Koper naar Leppens Joost, Diestersteenweg 236, 3500 Hasselt, België. De Koper moet de factuur bij de teruggezonden goederen bijvoegen. Joost Leppens zal het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk en wel uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, op het door u opgegeven rekeningnummer terugbetalen, weliswaar na ontvangst en nazicht van de terugzending. Bestellingen die specifiek voor de Koper gemaakt zijn, (werken met een bepaalde tekst, kleur of materialen ) worden niet teruggenomen! Hier is de verkoop definitief na betaling.

Betaling:

Bij een rechtstreekse aankoop zal het te betalen bedrag cash betaald worden, bij betaling via bankoverschrijving moet het te betalen bedrag binnen 5 werkdagen gestort zijn op de rekening van Joost Leppens. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. En dan is Joost Leppens gerechtigd de verplichtingen en de verkoop te annuleren. De bestelde werken komen dan terug “te koop” voor andere klanten.

Privacybeleid:

Joost Leppens geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor mijn administratie zoals het bijhouden van mijn klantenbestand, orderverwerking, levering en facturen en gaan zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. (ik heb hier zelf ook een hekel aan )
De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van mijn wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de koper (bijvoorbeeld: mijn boekhouder…). Ik verbind mij ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u mij hebt medegedeeld.

Eigendomsrecht:

Mijn website, logo’s, tekeningen, foto’s, werken , namen en in het algemeen al mijn communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij mij , als de maker ervan , liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van , en/of, wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag een koper bijvoorbeeld mijn tekeningen, foto’s, werken, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc…niet kopiëren of reproduceren zonder mijn voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming !!

 

Retouradres van Joost Leppens:

Leppens Joost
Diestersteenweg 236
3500 Hasselt
België